این مدار یکی از ساده ترین شارژر باتری میباشد مدار این شارژر را در شکل زیر میبینید :